Resim Bölümü

Gelenekselliği ile çağdaşlığını eskitilmeyen bir klasik örüntü biçiminde sunan resim sanatının önce çağlarla, sonra dönemlerle, ardından akımlarla ve günümüze doğru anlayış ve kişiselleştirmelerin en üst detaylarında biçimlenen sonuçlarıyla vizyonunu sürekli yenilediği görülmektedir. İnsan ve sanatın en çok temas noktası olmakla beraber sanatsal etkileşimin ve paylaşımın da dinamiği olarak dikkat çekmiştir. Temsil, tasarım ve uzlaşımın düzleminde gelenek ile çağdaşı birleştiren görsel metodolojisini sürekli sorgulamıştır, sorgulamaktadır.  Bu yönüyle resim sanatının direnci ve sürekliliğinin gerekçelerine odaklanmak ve ardından resim sanatının yeni görselleştirme ve sunum olanaklarıyla gelecekçi perspektifler oluşturmak amacı ön plana çıkarılmalıdır. Aksi takdirde klasik duruşa teslim olacaktır.

20. yüzyılın son çeyreğinde oldukça işlenen “sanatın sonu”, “resmin sonu” tezlerinin ulaştığı “0 (sıfır)” noktası, bitişin olduğu kadar yeni bir başlangıcın da simgesi olmaktadır. Artık resim sanatının anlatım, temsil ve uzlaşım doğrultularına ait kitlesel yönsemeleri dikkate alıp, çağdaş, teknolojik ve dinamik bir platform içinde kendini yenilemeli ve yinelemelidir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü olarak çağdaş resim sanatının dünü, bugünü ve yarını için kendi örgüt iklimini ve çağdaş donatılarını oluşturmak hedefi vardır. Sanatın sonsuz olanaklar alanı içinde kimliğini ve misyonunu süreklileştirme gayreti ile paralel olarak resim bölümü, sanat ve tasarımı pedagojik motivasyonun olduğu kadar sosyal etkileşimin sağlanmasının da çabasında olacaktır. Resim bölümü, bölgemizin ve ülkemizin gençlerine sanatın, tasarımın, estetiğin, yaratıcılığın ve sanatsal kişilik oluşumlarının mental ve deneyimsel ortamlarını sağlamak için çağdaş ve gelecekçi müfredat ve yönelimleri önemli görmektedir. Bu maksatla sanatın kuramsal ve pratik süreçlerini homojen kılmanın ve sanatsal yaratımlarda bunu hissettirmenin amacını sergilemek arzusundadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü eğitim-öğretim süreci sekiz (8) yarıyıldan ibarettir. Birinci ve ikinci yarıyıl içinde öğrenciler temel tasarıma yönelik dersler ile ortak teorik dersler alırlar. İkinci yarıyıldan sekizinci yarıyıla kadar toplam altı yarıyıl resim atelye dersleri ağırlıklı olarak verilir. Ayrıca resim sanatının diğer materyal, teknik ve teknolojik içeriklerine dönük atelye dersleri ile desteklenir. İkinci ve üçüncü sınıfta alan kuramsal derslerin yanında seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersler verilir. Son sınıfta öğrenci sanatsal olgunlaşmanın performansları olarak etkinlikleri, sergilere ve özellikle mezuniyet proje çalışmalarına odaklanır. Resim bölümü mezunlarının, sanat tarihi bilinci, genel kültür ve alan bilgisi, sosyal ve iletişim becerileri, kendine güven, sanat eserleri hakkında eleştirel yaklaşım gösterebilme ve eserler sergileyebilme, ulusal ve uluslararası temsil becerisine sahip olabilme gibi becerilerin kazandırılması da sağlanır. Ayrıca öğrencilerin sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla, yurtiçi eğitim, inceleme ve araştırma gezileri düzenlenmektedir.