Sınav YönergesiONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

 

 

Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile lisans programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu yönerge; sınava başvurulması, sınavın değerlendirilmesi, sonuçların ilan edilerek duyurulması ve kesin kayıtla ilgili işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4   Bu yönergede geçen;
Üniversite  : Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ini,
Rektörlük   : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
Rektör        : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü’nü,
Senato       : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu’nu,
ÖSYS         : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nu,
ÖYSP         : Özel Yetenek Sınavı Puanı’nı,
YGS            : Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı ifade eder.
 
Sınav Tarih ve Koşullarının İlanı
Madde 5 - Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına, aday olmak için gerekli koşullar, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri Fakülte/Konservatuar Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra üniversitenin resmi web sitesinde yayınlanarak duyurulur. Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin bütün bilgiler, Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nda açıklanır.
 
Sınav Üst Kurulu
Madde 6 - Sınav Üst Kurulu Rektörün teklifiyle en az 5 kişiden oluşur. Sınav Değerlendirme Komisyonu’nu Sınav Üst Kurulu belirler ve sınavların sağlıklı şekilde yürütülmesinden, tamamlanmasından birinci derecede sorumludur.
 
Sınav Yürütme Komisyonu
Madde 7- Sınav Yürütme Komisyonu, Dekan’ın/Müdür’ün görevlendireceği öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Yürütme Komisyonu, yardımcı personel olarak başka öğretim elemanlarının ve memurların görevlendirilmesini isteyebilir.  Sınav Yürütme Komisyonu sınav öncesi hazırlıklar, sınav düzeni ve sınav sonrasını kapsayan iş akışını yürütür.
 
Sınav Değerlendirme Komisyonu
Madde 8 - Sınav Değerlendirme Komisyonu Üst Kurul tarafından görevlendirilir. Sınavın değerlendirilmesi, açıklanması ve sınavla ilgili itirazların sonuçlandırılmasından sorumludur.
 
Salon Başkanı ve Gözetmenler
Madde 9- Salon Başkanı ve gözetmenler, ihtiyaç duyulan sınavlar için Dekan/Müdür tarafından talep edilir ve Üst Kurul tarafından görevlendirilir.
 
Aday Önkayıtları
Madde 10 – Adayların önkayıtları, duyurulan tarihler arasında internet üzerinden yapılır. Ön kaydını tamamlayan adaylar internet üzerinden “Sınav Giriş Belgesi” almak zorundadır. YGS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş sınavlarına katılmayı engellemez. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları ve kayıt sürecinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve kurumu yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.
 
Yabancı Uyruklu Adaylar
Madde 11 – Yabancı uyruklu adaylara tanınan kontenjanlar, her yıl üniversite tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu adayların önkayıtları duyurulan tarihler arasında şahsen yapılır. Önkayıt için gereken belgeler, internet üzerinde başvuru kılavuzunda belirtilir. Kendi aralarında yapılacak sıralamaya göre başarılı olan adaylar kesin kayıt hakkı kazanır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ek olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi’nin (YÖS) ilgili maddeleri dikkate alınır.
                 
Engelli Adaylar
Madde 12 - Engelli adayların başvuruları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’ndaki (ÖSYS) esaslar dikkate alınır.
 
Sınavların Uygulanışı
Madde 13 – Özel Yetenek Sınavları, Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen yer, zaman ve şartlarda Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.
 
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 14 – Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için o yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu (ÖSYS) dikkate alınır. Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının eşit olması halinde Özel Yetenek Sınavı Puanı yüksek olana öncelik tanınır. Özel Yetenek Sınavı Puanı’nın da eşit olması durumunda, sırasıyla YGS ve Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 
Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 15 - En yüksek Özel Yetenek Sınavı Başarı Puanı’ndan itibaren yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenerek ilan edilir. Sıralaması belirlenmiş asil ve yedek aday listeleri Dekan/Müdür tarafından incelenir ve onaylanmak üzere Rektörlüğe iletilir. Rektörlük tarafından onaylanan listeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
 
Kesin Kayıtlar
Madde 16 - Kesin kayıtlar o yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu’nda ilan edilen tarihler arasında belirtilen süre içinde yapılır. Kaydını yaptırmayan veya kaydını sildiren adaylar nedeniyle oluşan kontenjan açığı, yedek aday listesindeki sıraya göre tamamlanır. İlan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemezler.
 
Sınava İtirazlar
Madde 17 – Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde Dekan’lığa/Müdür’lüğe başvuruda bulunabilirler.
 
Sınav Disiplini
Madde 18 – Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanların ve sınav disiplinini bozanların sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenerek bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.
 
Yürürlük
MADDE 19 - Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 20 - Bu yönergeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü adına Üniversite Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu ve ilgili Fakülte Dekanları ve Konservatuvar Müdürleri yürütür.