Sanat Galerisi


Galeri Yönergesi
Galeri Fotoğrafları ve Sergileme Olanakları
Devam Eden Sergi


GALERİ YÖNERGESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sanat Galerisi Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç – Kapsam - Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1-
Bu yönerge;  kültürel ve sanatsal etkinlikler konusunda Güzel Sanatlar Kampüsü içindeki sanat eğitimi veren kurumların, öğretim elemanı ve öğrencilerin, özel ve tüzel diğer kurum, kuruluş ve kişilerin plastik sanatlar alanında ana etkinlik olarak sergi, temsil ve sunumlar yapmasını sağlamak, plastik sanatlara ve sanat kültürüne karşı ilgiyi geliştirmek, yerel, ulusal ve uluslararası sanatçılara imkan sağlamak ve galeri sorumlu kurum ve kişilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Tanımlar
Madde 2-
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
FAKÜLTE:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,
GALERİ:  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisini,
SANATÇI:  Plastik Sanatlar (resim, heykel, grafik, fotoğraf, seramik vb.) alanında eğitim alan, eğitim almış, çalışan, meslek icra eden kişileri,
SEÇİCİ KURULU: Bu yönetmeliğin altıncı (6.) maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,
SANAT YÖNETMENİ: Sanat yönetimi konusunda akademik eğitim almış kişi; olmadığı takdirde Güzel sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden biri olup seçici kurula başkanlık eden kişiyi ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Galerinin Görevleri – Kullanma Yasağı, Yönetim
Galerinin görevleri
Madde 3-
Galerinin görevleri şunlardır:
a) Genel sanat kültürü ve plastik sanatlar beğeni ve zevkini yaymak ve geliştirmek,
b) Toplumda gerçek plastik sanat eserini ayırt edecek değer yargısı uyandırmak,
c) Sanatçılara plastik sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,
d) Genelde topluma ve sanatçılara, özelde üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarına, dünya plastik sanatları ve eserlerini tanıtmak,
e) Yöre imkanlarını değerlendirerek plastik sanatlar alanında, açık oturum, film ve dia gösterileri düzenlemek,
f) Yetenekli sanatçıları desteklemek ve tanıtmak .

Amaç dışı kullanma yasağı
Madde 4-
Galeri, amaç dışında bir hizmet için kullanılamaz.
Galeride sergi açmak ve etkinlik yapmak üzere izin alan sanatçı veya kuruluşlar, izin aldıkları faaliyetin kapsamı dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

Yönetim
Madde 5-
(1)
Galeri Fakülte Dekanının teklifi Üniversite Rektörünün onayı ile atanacak bir Sanat Yönetmeni ve idari işleri yürütecek bir yönetici tarafından yönetilir. Sanat Yönetmeni,  galerinin işleyişinden, personelin yönetiminden ve iş bölümünden de sorumludur
(2) Galeri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na bağlı olarak çalışır ve yazışmalarını bu kanalla yürütür.
(3) Galerinin demirbaş eşyasının korunmasında galeri yöneticisi ve yetkili memurları sorumludur.
(4) Plastik sanat eserleri ile ilgili defter ve çizelgeler örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Tutulacak defterler
Madde 5-
Galeride tutulması gereken defter ve dosyalar şunlardır:
a) Kullanılmaya ve harcanmaya yarayan eşya ve gereçler defteri,
b) Satın alma ve harcamalarla ilgili yazıların asıl ve örnekleri dosyası,
c) Gelen ve giden yazı defteri,
d) Demirbaş eser defteri,
e) Sergileme esnasında satılan sanat eserlerinden alınacak %20 payın Döner sermaye kayıt tutanak ve defteri
f) Depo giriş ve çıkış dosyası.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçici Kurul – Sergi Açma
Seçici kurul
Madde 6-
(1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’ nin en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan Seçici Kurulu bulunur. Sanat Yönetmeni Seçici Kurulun doğal üyesidir.
Seçici Kurul Üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesi akademik personeli arasından, (plastik sanatlar alanlarında eğitim görmüş) Sanat Yönetmeninin teklifi ve Dekanlık onayı ile seçilerek Rektörlüğün onayına sunulur.
Seçici kurulun üyelerinden en az biri Fakülte dışından seçilebilir. Seçici kurula Sanat yönetmeni başkanlık eder.
(2) Seçici Kurulun görev süresi iki yıldır. Seçici Kurul hizmetleri fahri olarak yapılır.
(3) Seçici Kurul, her yıl Eylül’ün ikinci haftası ve Ocak ayının ilk haftasında ve sanat yönetmeninin talebi üzerine toplantı yaparak sergi başvurularını değerlendirir.
(4) Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılmayan asil üyelerin yerine yedek üyeler çağırılır.

Sergi Açma
Madde 7-
(1)Sergi açmak isteyen sanatçı veya kuruluş bir dilekçe ile Galeri Yönetimi'ne başvurur. Seçici Kurul'ca sergilenmeye değer görülen eserlerin sergi tarihleri, başvuru sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurularak Sanat Yönetmeni tarafından belirlenerek Seçici Kurula sunulur ve kesinleştirilir.
(2) Sergi süresi maksimum 21 gündür. Gerektiğinde bu süre Sanat Yönetmeni'nin onayı ile arzu edilen miktar kadar uzatılabilir.
(3) Sergi tarihlerinde herhangi bir nedenle yapılacak değişiklik Galeri Yönetmenine en az otuz gün önce sergi sahiplerince yazılı olarak bildirilir.
(4) Açılacak sergilerin davetiye, afiş ve kokteyl giderleri seçici kurul kararı ile sergi açacak kişi ya da kurum tarafından karşılanır. Eğer galeri tahsisinin yanında  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  sergi afiş, davetiye ve kokteyl giderlerini karşılama durumunda olur ise, bu hizmetler karşılığında, Sanatçı, sanat yönetmeninin önereceği eserler içinden birini kuruma hediye eder. Katalog talep edilen sergilerde iki eser olarak alınır. Şahsi ya da kurumsal sergi başvurularına olumlu yanıt alan sanatçılar, ambalaj ve kargo giderlerini kendileri karşılar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu konuda bir sorumluluk almaz. Ancak davetli sergilerde ambalaj ve kargo giderlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi varsa ilgili harcama kaleminden karşılar.
Sergi açan sanatçı veya kuruluşlar, sergi mekanlarında meydana getirdikleri her türlü hasardan sorumludurlar.
(5) Galeride sergi açılışlarında ve sergi sürecince Sanat Yönetmeni denetiminde klasik müzik yayını yapılabilir. Galeride sergilenen eserlerin satışları serbesttir. Satışlardan %20 komisyon alınır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden bu satışlar için % 10 komisyon alınır. Satışın alış verişinden sergi sahibi sorumludur. Galeri komisyonu sergi bitiminde Galeri Yönetimine ödenir. Kurumca satın alınacak resimler için %20 - %10 kurum komisyonu düşülerek eserin ederi ödenir. Sergide satılan eserlerin alıcıya teslimi sergi sonunda yapılır.
(6) Galeride sergilenen eserler, serginin kapanmasından itibaren bir hafta içinde geri alınır. Bu süre sonunda alınmayan eserlerin hasar görmesinden veya kaybından Kurum ve Galeri Yönetimi sorumlu tutulamaz.
(7) Sergilenen eserlerin normal gözetim ve korunması Galeri Yöneticiliğince yerine getirilir. Ancak ilave tedbirlerin alınması ve eserlerin sigorta ettirilmesi, sergileyen kuruluş ve sanatçıya aittir. Meydana gelebilecek zararlardan Galeri Yönetimi sorumlu tutulamaz.
(8) Sergilenen eserlerin fotoğraf, dia pozitif ve filmlerinin alınabilmesi eser sahiplerinin izinlerine bağlıdır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tatiller
Madde 8-
(1) Galeri, sergi boyunca Rektörlük tarafından belirlenecek saatler arasında aralıksız olarak izleyicilere açık tutulur.
(2) Galeri, 1 Temmuz- 31 Ağustos Tarihleri arasında gösterime kapalı tutulur. Personel yıllık izinlerini bu aylarda kullanır. Ancak galeri yönetiminin teklifi, Dekanlık ve Rektörlük Makamının onayı ile bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Yürürlük
Madde 9-
Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10-
Bu Yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


   
GALERİ ÖLÇÜLERİ ve SERGİLEME OLANAKLARI

  Galeri Ölçüleri  
Galeri Girişi Galeri İçi Genel Görünümü
 
Galeri Sergileme Yüzeyi Galeri Sergileme Yüzeyi
 
Galeri Sergileme Yüzeyi Galeri Sergileme Yüzeyi

  Hareketli Pano
 
15 Adet   Galeri İçi Genel Görünümü

  Kaideler
 
10 Adet 10 Adet 15 Adet 10 Adet

  Askı ve Aydınlatma Sistemi
 
Raylı Askı Sistemi Raylı Aydınlatma Sistemi


DEVAM EDEN SERGİ
 
---

GELECEK SERGİ
 
---