Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel iletişim tasarımı bir ürün, hizmet, fikir ya da kuruluşa ilişkin planlanmış pazarlama amaçları ve stratejileri doğrultusunda bilgi iletimini daha önceden belirlenmiş bir hedef kitleye iletmek amacıyla iki ya da üç boyutlu yüzeyler üzerinde ve tüm dijital ortamlarda yazı ve görüntü öğelerinin organize edilerek görselleştirilmesini ve çeşitli medya araçları ile iletimini içeren yaratıcı bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle görsel iletişim tasarımı, birçok disipline ait terminolojiyi ve yaklaşımı, çok katmanlı ve derinlemesine bir yeterlilikle birleştiren bir meslek haline gelmiştir.
 
Günümüzde bilgilendirmeye, yönlendirmeye, önermeye, gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmeye, görüş ve tutumlarını değiştirmelerini ya da belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamaya yönelik gereksinim duyulan farklı araç, yöntem ve sistemler yaratmak, görsel iletişim tasarımının uğraşı alanına girmektedir. Çeşitli ortamlarda her gün defalarca karşılaşılan, hedef kitlesiyle iletişim kurarak tüketilen bilgilerin veriden bilgiye nasıl dönüştürüldüğüne ve tasarlanarak görünür kılınmasına görsel iletişim tasarımcıları karar vermektedir. Görsel iletişim tasarımcıları, görsel kültür ortamının oluşmasına katkıda bulunan; kullanıcılar topluluğu için anlam üreten, kullanıcıların çıkarlarını yorumlamakla yetinmeyip, kavramsallaştırdığı ve dile getirdiği fikirleri, elle tutulur deneyimlere dönüştürmede uzmanlaşmış; farklılıkları abartmadan ve ortak paydaları göz ardı etmeden, çevresel ve kültürel bağlamın farklılığına saygılı ve birlikte var olmaları ilkelerine dayanan bir yaklaşımı benimseyen; tasarım edimlerinin doğurduğu sonuçların, insanlık, doğa, teknoloji ve kültürel olgulara zarar vermemesine özen gösteren, bu konuda kişisel ahlaki sorumluluk taşıyan profesyonellerdir.
 
Bu kapsamda görsel iletişim tasarımcıları tarafından gerçekleştirilen tasarımların yer aldığı pek çok alan vardır. Örneğin; bir kuruluşa ilişkin kurumsal kimlik uygulamaları, logo tasarımı, afiş tasarımı, illüstrasyon tasarımı, kitap, dergi, gazete, broşür ve katalog tasarımı, etiket ve ambalaj tasarımı, açık hava reklamcılığı, basın ilanları, web sayfaları ve etkileşimli arayüz tasarımları, animasyon ve hareketli grafikler, özel ve kamusal alanlarda gereksinim duyulan yönlendirme ve uyarılardan oluşan görsel bildirişim simgeleri ve trafik işaretleri tasarımı ile sergi ve çevresel grafik tasarımlar bunlardan bazılarıdır.
 
Günümüzde oldukça geniş bir alanı çevreleyen görsel iletişim tasarımı ve uygulamaları, hem multidisipliner hem de interdisipliner alanlar arasındaki sınır giderek daha akışkan bir yapıya bürünmekte, iç içe geçmekte ve gittikçe bütünleşik, dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Dolayısıyla tasarım eğitimi, iletişim araçları ile uyumlu bir eleştirel düşünce üzerinde odaklanmalıdır. Eğitim, kişisel tepki tavrını ve yeteneğini beslemelidir. Yeni eğitim programı, iletişim ve işbirliği stratejisini ve yöntemlerini teşvik etmelidir. Tasarım kuramı ve tasarım tarihi, ayrılmaz parçalar olarak, tasarım eğitimi bütünlüğüne dahil edilmelidir. Tasarım araştırmaları, tasarım performansını geliştirmek için, bilme, hissetme, insana ilişkin fiziksel, sosyal ve kültürel faktörleri anlama yoluyla, tasarım bilgisi üretimini çoğaltmalıdır. Tasarım eğitimi, her zaman olduğundan daha fazla, öğrencileri değişime hazırlamalıdır. Bu noktada, öğretme merkezli eğitimin yerini, öğrencinin, akademik programlar içinde ve ötesinde, denemeler yapabileceği ve performansını geliştirebileceği, öğrenme merkezli eğitim anlayışı almalıdır. Böylece tasarım eğitimcisi, sadece bilgi veren insan olma durumundan kurtulacak, daha değerli tasarımcıların yetişmesi için esin verici ve yönlenmeyi kolaylaştırıcı bir konum kazanmış olacaktır. Yakın ve uzak gelecek hakkında düşünme gücü, görsel iletişim tasarımının vazgeçilmez bir parçası olacaktır.
 
O nedenle, bugün medya teknolojisi ve bilgilendirme ekonomisi alanlarındaki gelişmeler, insanoğlu ile onun sosyo-kültürel ve doğal çevresi arasındaki gelişmiş denge gereksinimi en önemli gündem maddesi olarak belirlemektedir. Görsel iletişim tasarımı hem uluslararası hem de ulusal platformlarda bu gereksinimin giderilmesine yönelik bir misyona ve mesleki bir geçerliliğe sahiptir.  Kültürlerarası ve disiplinler ötesi bir iletişim alanında sektörel gereksinimlere yön verecek, mesleki uygulamalara ilham kaynağı olacak özel ve yaratıcı bir uzmanlık alanı olan görsel iletişim tasarımı, insanoğlunun bu sosyo-kültürel ve doğal çevresini anlamlandırabilmesinde ona katkı sağlayan, önemini yitirmeyecek bir özelliğe sahiptir.
 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, hem yerel ve bölgesel hem de ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bir görsel iletişim eğitimine çağın öngörüsü ile yön verebilmeyi, sektörel gereksinimleri ve ticari eğilimleri yönetebilmeyi ilke edinen yenilikçi bir misyona sahiptir.